Header Image

Regulamin udziału w konferencji Warsaw Drone Summit

A. Postanowienia ogólne

 1. Konferencja jest prowadzona pod nazwą „Warsaw Drone Summit”w niniejszym regulaminie zwana dalej „Konferencją”.
 2. Celem Konferencji jest określenie sposobów przyspieszenia innowacji w produkcji dronów i ich wykorzystania na różnych polach eksploatacji, w tym na polu walki.
 3. Zasady organizacji i przeprowadzania Konferencji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 4. Organizatorem Konferencji jest Chenope sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-515) przy ulicy Żurawiej 22/701, KRS 0000960292, NIP: 701-10-79-109 na zlecenie Chenope Inc.
 5. W Konferencji mogą wziąć udział osoby zarejestrowane przez Formularz Rejestracyjny, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Konferencji bez podania przyczyny. Potwierdzenie lub odmówienie udziału w Konferencji zostanie przesłane na adres e-mail osoby zgłaszającej się podany w Formularzu Rejestracyjnym.
 6. Liczba uczestników Konferencji jest ograniczona.
 7. Uczestnikami  Konferencji  nie  mogą  być  osoby, które  nie  wyraziły  wcześniej  zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zgoda jest udzielana online przez Formularz Rejestracyjny znajdujący się na stronie warsawdronesummit.eu/zaproszenie
 8. Konferencja odbywa się w dniach 25 i 26 lipca 2022 roku, w Kinotece, w Warszawie. Szczegółowy program będzie dostępny na stronie Konferencji pod adresem www.warsawdronesummit.eu/agenda
 9. Koszty przejazdów i noclegów każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 10. Uczestnictwo w Konferencji jest dobrowolne, a udział bezpłatny.
 11. Każdy Uczestnik w czasie rejestracji otrzyma identyfikator imienny z nazwą reprezentowanego podmiotu/funkcją, zgodnie z danymi przekazanymi w Formularzu Rejestracyjnym.

B. Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, a w czasie trwania Konferencji do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Kinotece.
 2. Uczestnik zobowiązuje się również do stosowania się do instrukcji i poleceń związanych z organizacją Konferencji udzielanych przez przedstawicieli Organizatora oraz Kinoteki.
 3. Na teren Kinoteki zabronione jest wnoszenie broni palnej i niebezpiecznych przedmiotów.

C. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować przebieg Konferencji zgodne z jej opisem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji, jej skrócenia, bądź wcześniejszego zakończenia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w szczególności wojny, działań wojennych, epidemii, cywilnych rozruchów, decyzji rządowych lub uprawnionych organów, pożaru, powodzi, wybuchu, zagrożeń terrorystycznych, zakłóceń w dostawach prądu, przesyłem danych i innymi mediami, a także strajku, lockdownu albo innych wydarzeń o podobnym charakterze i skutkach.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestników, które mogą zostać skradzione, zgubione lub zniszczone podczas Konferencji.

D. Ochrona danych osobowych

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Chenope sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-515) przy ulicy Żurawiej 22/701, KRS 0000960292, NIP: 701-10-79-109. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: warsawdronesummit@chenope.com.

II. Cel, zakres, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

Państwa dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej warsawdronesummit.eu/zaproszenie będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu prawidłowego zorganizowania, przeprowadzenia i podsumowania Konferencji, a także przekazania informacji o kolejnym wydarzeniu.

Państwa dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej są traktowane przez Administratora jako informacje poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest kolejno art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Państwa udział w Konferencji.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie przez okres niezbędny do przygotowania, przeprowadzenia i podsumowania Konferencji, a także przekazania informacji o kolejnym wydarzeniu (nie dłużej niż 24 miesiące, a jeśli wcześniej Pani/Pan cofnie zgodę, to do momentu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych).

W czasie Konferencji Organizator będzie wykonywał dokumentację zdjęciową, w tym wideo. Dlatego uczestnictwo w Konferencji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników w wewnętrznych materiałach pokonferencyjnych. Organizator będzie mógł nieodpłatnie wykorzystać wizerunek Uczestnika bez ograniczeń w czasie. Uczestnik, który nie wyrazi zgody na wykorzystanie swojego wizerunku jest zobowiązany do poinformowania o tym drogą mailową wysyłając wiadomość na adres Warsaw_Office@chenope.com najpóźniej do 22 lipca 2022 roku.

III. Informacja o odbiorcach danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach o których mowa w pkt II ich odbiorcami mogą być:

  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach wynikających wprost z przepisów powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Twoje dane osobowe, przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń, mogą być przekazywane dostawcom i serwisantom świadczącym usługi na rzecz Administratora (w tym partnerom mającym siedzibę w państwach trzecich [tj. państwach nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego]). Twoje dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.

IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z realizowanym przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  1. prawa żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawa żądania od Administratora sprostowania danych, które są nieprawidłowe, jak również o uzupełnienie danych, które okażą się niekompletne, na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawa żądania od Administratora usunięcia Państwa danych. Skorzystanie z tego prawa nie ma jednak wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, na podstawie art. 17 RODO. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości na adres: warsawdronesummit@chenope.com;
  4. prawa do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawa do przeniesienia Państwa danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora danych i przesłania ich innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jak również do żądania od Administratora przesłania Państwa danych bezpośrednio innemu administratorowi), na podstawie art. 20 RODO;
  6. prawa do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również do sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – przeciwko przetwarzaniu danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora, na podstawie art. 21 RODO;
  7. prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.

Przysługujące Państwu prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) można zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń do Administratora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie I niniejszej informacji.

V. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane przez Administratora dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również nie są i nie będą poddawane w przyszłości operacjom profilowania.

E. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konferencji jest dostępny na stronie warsawdronesummit.eu/regulamin, a także w siedzibie Organizatora Konferencji i Administratora Danych Osobowych.
 2. Zgoda na uczestnictwo w Konferencji nie może być przeniesiona przez zarejestrowaną osobę na osobę trzecią.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i programu Konferencji, nawetw dniach jej trwania, bez podania przyczyny. Takie zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora
 4. W takim wypadku, wszyscy zarejestrowani i potwierdzeni przez Organizatora uczestnicyzostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu i/lub programu Konferencji przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu rejestracyjnym, a także przez zamieszczenie stosownej informacji na stronie warsawdronesummit.eu/regulamin

 

Potrzebna pomoc? Prosimy o kontakt z vboyd@chenope.com.

Sponsorzy